تامین نیروی انسانی

امروزه حضور غرفه داران تخصصی در برپائی نمایشگاهها به امری متداول تبدیل شده است . استفاده از نیروهای غرفه دار (Informtion) برای پشت کانتر و همچنین مهمانداران حرفه ای و مسلط به کار در کنار مترجمین مسلط به ادبیات نمایشگاهی امری بدیهی و لازم برای حضوری موفق در نمایشگاهها می باشد. کلیه نیروهای غرفه دار با پوشش متناسب و استاندارد نمایشگاهی و منطبق با دستور العملهای صادره از حراست نمایشگاه و همچنین تجربه و تخصص کافی در جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان بالفعل در خدمت اهداف شرکت شما خواهند بود. این شرکت کلیه ضمانت های لازم را از بابت نیروهای انسانی خود اخذ می کند تا شرکت کنندگان با اعتماد کافی برای دوره نمایشگاهی از تخصص آنها استفاده کنند.

توجه :

برای جذب نیروی انسانی برای ایام نمایشگاهی به هیچ عنوان به افراد متفرقه ای که به صورت حضوری نسبت به معرفی خود به عنوان غرفه دار یا مترجم به غرفه شما مراجعه میکنند اعتماد نکنید. بارها مشاهده شده شرکت کنندگان نمایشگاهی با اعتماد بی جا به این دسته از افراد دچار خسارات مادی زیادی شده و به هیچ عنوان هم امکان پیگیری و رسیدگی قضائی به موضوع را نداشته اند.